31, 2014, 05:14:01 *
, . .

,
:
 
        *
, . .
31, 2014, 05:14:01

,

Choose Language

 
15 :
00:48:59
kalh dynamh paidia elpizoyme syntoma na eiste kai pali online g@mo ta greeklish moy xa xa xa
30, 2014, 22:23:40
Etsi akrivos, paleoyme me to therio. Parakalo opos Min postarete mynhmata, Eyxaristo ek ton proteron
30, 2014, 22:20:20
H syntonistikh omada tou foroum sas enhmeronei oti ginontai prospa8eies na ly8ei to problhma pou parousiastike sthn Bash dedomenon.

menei na ftiaxtei h Ellinikh grammatoseira kai na anakth8oun kapoia dedomena pou xa8hkan.

me ligh ypomonh syntoma 8a eimaste kai pali on-line.

Eyxaristoume gia thn katanohsh.
Áããåëßåò Ìåëþí

: 3210
: koscross

: 124323
: 4217
: 98
: 569
( 22, 2010, 16:52:14 )

: 1
: 44
: 45
Ôåëåõôáßá ÈÝìáôá
[ 30, 2014, 22:35:36 ]

[ 16, 2014, 20:26:56 ]

[ 16, 2014, 17:19:56 ]

[ 16, 2014, 16:30:50 ]

[ 16, 2014, 16:12:23 ]

[ 16, 2014, 15:30:19 ]

[ 16, 2014, 14:33:17 ]

[ 16, 2014, 14:00:47 ]

[ 16, 2014, 11:49:36 ]

[ 16, 2014, 09:17:56 ]

[ 16, 2014, 02:14:43 ]

[ 16, 2014, 01:39:50 ]

[ 15, 2014, 23:28:06 ]

[ 15, 2014, 19:23:26 ]

[ 15, 2014, 18:37:58 ]

[ 15, 2014, 17:37:35 ]

[ 15, 2014, 16:54:16 ]

[ 15, 2014, 11:10:53 ]

[ 15, 2014, 11:03:26 ]

[ 15, 2014, 10:06:34 ]

[ 15, 2014, 05:12:21 ]

[ 14, 2014, 18:38:25 ]

[ 14, 2014, 16:09:16 ]

[ 14, 2014, 14:18:46 ]

[ 14, 2014, 14:13:58 ]

[ 14, 2014, 13:30:22 ]

[ 14, 2014, 09:21:52 ]

[ 14, 2014, 01:41:20 ]

[ 14, 2014, 00:34:35 ]

[ 14, 2014, 00:05:40 ]
Óôýë ÅìöÜíéóçò

: [1]   
   
: Ó÷åäéá ôçò Åôáéñåéáò Midwest.  ( 1417 )
0 1 .
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« : 11, 2012, 12:22:34 »

Midwest.

Ëßãá ëüãéá ãéá áõôÞ.

Ìéá åôáéñåßá ìéá ìåãÜëç éóôïñßá ãéá üëïõ ôïõ êüóìïõ ôïõò ìïíôåëéóôÝò.
×þñá ðñïÝëåõóçò ç ÁìåñéêÞ.
¸÷åé ðñïóöÝñåé ðïëý áîéüëïãá ìïíôÝëá óôï ðáñåëèüí áëëÜ êáé ôþñá.
Ôá ìïíôÝëá üëùí ôùí åéäþí ðïõ êáôáóêåýáæå äåí åß÷áí áíôéðñïóþðåõóç óôç ÅëëçíéêÞ áãïñÜ ðëçí åëá÷ßóôùí áí åíèõìïýìå óùóôÜ áðü ôïí Óáìïõ÷ï. 
Ìéá ìåãÜëç ãêÜìá áðü ìïíôÝëá êáëýðôåé ôçí ðáñÜãùãç ôçò. Scale Sport Aerobatic Trainer CL RC Glider ê.ë.ð
Áêüìç êáé ãéá ôá èáëáóóéíÜ óðïñ ôïõ ÷üìðé ìáò Ý÷åé ìïíôÝëá óêáöÜêéá.
ÊÜðïéá ó÷Ýäéá ôçò Ý÷ïõí åëåýèåñç äçìïóßåõóç ëüãï ðáëáéüôçôáò ãéáôß Ý÷åé óôáìáôÞóåé ç ðáñáãùãÞ ôùí óõãêåêñéìÝíùí ìïíôÝëùí. 

Åäù ôï ëéíê ôçò Åôáéñåßáò  http://www.midwestproducts.com/

ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #1 : 11, 2012, 12:23:52 »

Esquire.

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ.
ÁåñïðëÜíï Sport Trainer Ôçëåêáôåõèõíüìåíï.
Õëéêü ÊáôáóêåõÞò Îýëï.
¢íïéãìá  êáé ÈÝóç Öôåñïý  50.5in. ç 128cm.Õøçëïðôåñõãï ìå êáìðéíá.
ÊéíçôÞñáò  glow .15 to .19
×åéñéóìüò 1 êáíáëéïý.
Ó÷åäéáóôÞò  D.Parsons.
ÊáôáóêåõÜóôñéá  Åôáéñåßá Midwest.
Ðßóôùóç Ó÷åäßïõ Hlsat.

ÐëÞñïõò ìåãÝèïõò ó÷Ýäéá åäþ. Zip Á÷åßï
 
ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.

Õ.Ó ôï ìïíôÝëï ìðïñåß íá ìåôåôñÜðç ðëÝïí óå óýã÷ñïíï ìå ðñïóèÞêç Ýëåã÷ïõ ðçäáëßïõ ýøïõò âÜèïõò êáé Ýëåã÷ï óôñïöþí ôïõ êéíçôÞñá êáé íá åßíáé ðëÝïí ôñéêáíáëï.


* Esquire 1.jpg (60.78 KB, 450x646 - 59 .)

* Esquire 2.jpg (26.19 KB, 467x350 - 702 .)
« : 18, 2013, 21:05:51 hlsat »

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #2 : 11, 2012, 13:10:54 »

Jodel D-9.

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ.
ÁåñïðëÜíï Scale Ôçëåêáôåõèõíüìåíï.
Õëéêü ÊáôáóêåõÞò Îýëï.
¢íïéãìá  êáé ÈÝóç Öôåñïý  41in. ç 104cm.×áìçëïðôåñõãï.
ÊéíçôÞñáò  glow cox .049 to .074
×åéñéóìüò 2 - 3 êáíáëéþí.
Ó÷åäéáóôÞò  J.Vermoch.
ÊáôáóêåõÜóôñéá  Åôáéñåßá Midwest.
Ðßóôùóç Ó÷åäßïõ Hlsat.

ÐëÞñïõò ìåãÝèïõò ó÷Ýäéá åäþ. Zip Á÷åßï
 
ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.

Õ.Ó ôï ìïíôÝëï ìðïñåß íá ìåôåôñÜðç êáé óå çëåêôñïêßíçôï.


* Jodel D9 f1.jpg (63.3 KB, 596x470 - 693 .)

* Jodel D9 f2.jpg (144.44 KB, 528x350 - 707 .)
« : 18, 2013, 21:06:37 hlsat »

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #3 : 11, 2012, 15:13:37 »

Live Wire Champion.

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ.
ÁåñïðëÜíï Sport Åêðáéäåõôéêü Ôçëåêáôåõèõíüìåíï.
Õëéêü ÊáôáóêåõÞò Îýëï.
¢íïéãìá  êáé ÈÝóç Öôåñïý  55in. ç 140cm.Õøçëïðôåñõãï ìå êáìðéíá.
ÊéíçôÞñáò  glow .15 to .35
×åéñéóìüò 3 - 4 êáíáëéþí.
Ó÷åäéáóôÞò  Har.Debolt.
ÊáôáóêåõÜóôñéá  Åôáéñåßá Midwest 1979.
Ðßóôùóç Ó÷åäßïõ Hlsat.

ÐëÞñïõò ìåãÝèïõò ó÷Ýäéá åäþ. Zip Á÷åßï
 
ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.


* Live Wire Champion 1.jpg (52.36 KB, 623x475 - 680 .)

* Live Wire Champion 2.jpg (156.56 KB, 510x350 - 684 .)
« : 18, 2013, 21:07:52 hlsat »

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #4 : 11, 2012, 18:09:07 »

Lil Tri Squire.

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ.
ÁåñïðëÜíï Sport Åêðáéäåõôéêü Ôçëåêáôåõèõíüìåíï.
Õëéêü ÊáôáóêåõÞò Îýëï.
¢íïéãìá  êáé ÈÝóç Öôåñïý  41in. ç 104cm.Õøçëïðôåñõãï ìå êáìðéíá.
ÊéíçôÞñáò  glow cox .049 to .051
×åéñéóìüò 1 êáíáëéïý.
Ó÷åäéáóôÞò  V.Micchia íÝá åðáíáó÷åäßáóç D.Fritzke 2009.
ÊáôáóêåõÜóôñéá  Åôáéñåßá Midwest.
Ðßóôùóç Ó÷åäßïõ Gene Rock.

ÐëÞñïõò ìåãÝèïõò ó÷Ýäéá åäþ. Zip Á÷åßï
 
ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.

Y.Ó ôï áåñïðëÜíï áõôü ìðïñåß íá êáôáóêåõáóôÞ êáé ùò çëåêôñïêßíçôï 2 - 3 êáíáëéùí ÷åéñéóìïò ðçäáëéùí êáé ìç÷áíçò.
Öùôïãñáößá ôï ìðëå óôï êÜôù ìÝñïò áõôÞò.


* Lil Tri Squire 1.jpg (63.05 KB, 591x473 - 666 .)

* Lil Tri Squire 2.jpg (138.73 KB, 359x350 - 663 .)
« : 18, 2013, 21:08:37 hlsat »

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
hlsat
ÓõíôïíéóôÞò
Aeromodeller Hero Member
***


: 1242


Çëéáò Îáíèç Çëåêôñïíéêïò


« #5 : 16, 2013, 14:07:05 »

Sweet Stik.

Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ.
ÁåñïðëÜíï Sport Trainer Ôçëåêáôåõèõíüìåíï.
Õëéêü ÊáôáóêåõÞò Îýëï.
¢íïéãìá  êáé ÈÝóç Öôåñïý  54in. ç 137cm.Õøçëïðôåñõãï.
ÊéíçôÞñáò  glow .19 to .45
×åéñéóìüò  4 êáíáëéá.
Ó÷åäéáóôÞò  Frank Garcher.
ÊáôáóêåõÜóôñéá  Åôáéñåßá Midwest.
Ðßóôùóç Ó÷åäßïõ Hlsat.

ÐëÞñïõò ìåãÝèïõò ó÷Ýäéá åäþ. Zip Á÷åßï
 
ÖéëéêÜ Çëßáò ÎÜíèç.


* Sweet Stik.jpg (143.59 KB, 734x450 - 29 .)

* Sweet Stik-1.jpg (25.57 KB, 554x350 - 276 .)

Äåí îåñù íá êáíù Hover äåí îåñù íá êáíù Knife áëëá îåñù íá ìáóôïñåõù ó÷åäéá íá êôéæù ìïíôåëá êáé íá óêáëéæù çëåêôñïíéêá.
Å ñå êåöéá ðïõ å÷ù óçìåñá.
: [1]   
   
 
:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc
 XHTML 1.0!  CSS!
0.179 . 27 .